22 de maig 2008

ACA vol la depuradora a Codella, si o si.

NOTES DE LA REUNIÓ DE L'ACA A OLOT, 'AHIR 20/05/08

1.- Necessitat de publicar dades i documentació sobre el balanç hidrològic de la capçalera del Fluvià (Vall de Bas). Les dades sobre pluviometria als darrers anys relacionades amb el consum, d’acord a les factures industrials i domèstiques i amb estimació de les hectàrees de regadiu declarades, i subvencionades, per la PAC.

(en català: no pot ser que mentre uns reguen amb dracs i grans instal,lacions els del costat perdin les fonts o els pous que han tingut aigua tota la vida!)

2.-Motivar i impulsar l’aprofitament d’aigües pluvials, amb la construcció de cisternes als habitatges individuals, i als col·lectius quan sigui possible, fins que resulti obligat pel consum de reg de jardins i per omplir piscines.

(3.- L’expressió ‘refundar el cànon de l’aigua’ vol dir principalment encarir les tarifes per l’usuari domèstic?.)

4.- La depuració concreta de restaurants, posant com exemple la depuradora de Núria que es col·lapsa els caps de setmana, demostra planificació errònia dels equipaments. Però no justifica l’abandonament de les depuradores en nuclis petits ni tampoc garanteix que la concentració sigui cap solució del problema de la temporalitat dels fluxos.

5.- Atribuir el problema dels nitrats a una ‘causalitat diversa’ deu ser només relativament cert, per exemple en casos de fuites de col·lectors municipals que es citen, però no ha de ser una manera de desdibuixar la problemàtica i evadir responsabilitats.

6.- La necessitat de disposar de dades complertes hi és també en relació als usos de purins i nitrogen i adobs sintètics; és possible i necessària l’estimació dels totals pel nombre de caps de bestiar i les vendes dels dos proveïdors d'agroquímics existents, Cooperativa i Morera.

La metanització dels purins abans d’aprofitar per fertilització ha de ser un objectiu i una tècnica per minimitzar els riscos i problemes actuals. (Es va anunciar la previsió que els muhicipis en situació de risc passin de tres-cents a cinc-cents ! quan s'actualitzin les dades).
Aquest tema ha de ser pres amb coherència i afrontar la capacitat real d’absorció de purins i de fertilitzants sense riscos com a condicional per la cabana ramadera del territori.

7.- La depuradora de Cudella parteix del reconeixement de limitacions o mancances d’actuacions anteriors, però insisteix en un dels problemes que arrossega l’actual sistema: la concentració de residuals de molt diversos orígens a més de l'oblit dels cursos naturals d'aigua.

Alguna de les justificacions aportades és bàsicament falsa: les aigües tractades a les petites depuradores actuals no provenen de la indústria, els principals polígons es connecten al col·lector de La Canya, no pas a les depuradores locals. Hi ha algunes petites indústries, amb poc consum d’aigua (fusteria, pinsos...), i també alguns restaurants i establiments hostalers que poden tenir un millor tractament diferenciat que concentrat. Això no justifica anular les depuradores existents, si la seva actualització.

Serà coherent situar les depuradores, dues no pas una, als propis polígons industrials ja existents, el de Les Preses i a Sant Esteve, tal com es va prometre, limitant amb això les afectacions de sòl i impactes paisatgístics o veïnals que es consideren d’una manera que sembla prepotent. L’administració ha de ser especialment exemplar i curosa, no pot obviar el que serien raons per descartar afectació per interessos particulars, si no queda inexcusablement justificada.

Aquest tema demostra el concepte de participació, tan falsejat, que bàsicament es limita a estar d'acord amb els plans que ja tenien previstos,

No és això i els hi ho demostrarem!.