22 de febr. 2010

fòrum ECONOMIA SOSTENIBLE A LA GARROTXA

Resum de la reunió del passat dissabte 13 de febrer.
Nom proposat: Fòrum d'Economia Sostenible de la Garrotxa

Es manifesta la voluntat de concentrar-se en fer unes jornades per
tractar el problema econòmic des de diferents vessants posant èmfasi
no tant en el vessant teòric, com si en projectes que estiguin
funcionant arreu del territori. En aquest sentit es proposen els
següents actes.

- Presentació de llibre "Democràcia econòmica" i xerrada amb Quim Sampere
- Empresa social "Federació de Cooperatives de Catalunya, Tosca..."
- Documental "Obrint l'esquerda" editat enguany per Maulets.

Es proposa que el format del Fòrum sigui de dissabte al matí. Com a
data provisional es proposa el 22 de maig.

També es proposa fer un recull d'experiències d'alternatives
econòmiques de la comarca. Recull de projectes d'empreses que
compleixen un Codi de Sostenibilitat (ambiental i social),
cooperatives, etc... a mode de tríptic i suport web.

També s'ha esmentat la possibilitat de que d'aquest fòrum s'en derivin
propostes d'acció concretes fruit de les sinèrgies creades entre les
persones i col·lectius participants..


Assistents: ApG, CST, Maulets, Greda i Ateneu 217.

Es convocarà a la propera reunió el dissabte 5 de març, a l'Ateneu
217, a les següents entitats i a les que s'hi vulguin afegir:
Ateneu 217, Bagaudes, CGT, CNT, Cooperativa Rauta, CST, Greda,
Intersindical-CSC, Maulets, Mas Franch, Naturalistes, Productors de la
Garrotxa,...

16 de febr. 2010

Abocador de la variant de les preses al veinat de l'avellana de la pinya!

AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.


Els sotasignants afectats per la única variable proposada pel dipòsit de terres i runes i dins del termini d’
Informació pública de l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental de la denominada Millora general de la Nova carretera C-37 de Vic a Olot. Variant de les Preses del Tram: la Vall d'en Bas - les Preses
Publicat al DOGC núm. 5542 d'11 de gener de 2010

Demanem que s’estudiïn, es prenguin en consideració i s’efectuïn les modificacions pertinents a aquestes al•legacions:

1.- Les variables proposades i presentades a l’estudi informatiu en relació a l’abocador de terres i runes es redueixen a una de sola, aquest fet contradiu la més elemental coherència de qualsevol proposta que ha de tenir present i avaluar les diverses alternatives per fer-ne la comparativa atesos els condicionaments i paràmetres a considerar.

2.- A banda de les eventuals ubicacions d’un dipòsit de runes i terres cal formular i analitzar altres opcions possibles especialment en funció de l’eficàcia i l’eficiència requerida a tota inversió de recursos i a la normativa vigent a altres sectors i activitats equiparables. Això resulta exigible més encara en situació econòmica de crisi i amb el dèficit de les finances públiques incrementat per gestions negligents com podria ser la d’aquesta obra.

3.- Els impactes ambientals al medi natural i a l’entorn humà no son considerats de manera rigorosa si no es plantegen totes les opcions començant per les que resultin més sostenibles al proposar el reciclatge dels materials recomanat, imposat i obligatori per totes les normatives i orientacions des de les de la Unió Europea fins a les corresponents transposicions a la normativa estatal, catalana i d’aplicació local, inclosa també la del sentit comú.
Les eventuals opcions de reciclatge varien en funció de les característiques dels materials, com aprenen els nens des de l’escola, ben entès que en cap cas seria admissible la contaminació derivada d’una mala gestió de tòxics, elements contaminants, no biodegradables o no compatibles amb els materials del dipòsit del Tirafaves o qualsevol de semblant.
És obvi que la terra majoritàriament resultant de colgar la carretera a la plana de Les Preses, segons la variant 1 proposada, podria millorar sols de conreu que ho requereixin, amb l’únic cost pel destinatari del desplaçament suplementari, atès que càrrega i bolcat son pressupostades com a cost de l’obra.
La roca i runa principalment ocasionades a les altres dues variants, 2 i 3, també han de ser susceptibles de reutilització, amb consideració semblant pel que fa al cost afegit com a matèria primera d’una indústria de la comarca a distància no gaire superior a la considerada a l’estudi o com a material constructiu d’obra pública i de construcció. Seria absurd i injustificable no aprofitar aquests recursos atesa la dificultat d’obtenció d’àrids en una comarca com la nostra, aplicant correctament el criteri paisatgístic de conservació. En una consideració de costos suplementaris s’ha d’avaluar el cost d’oportunitat i de l’estalvi de repercussió ambiental i no comptable.

4.- L’impacte resultant de la única solució proposada mereix qualificatiu sever reconegut pel propi estudi; però també cal tenir present que se n’obliden altres que han de ser considerats crítics i s’ignoren completament a l’EIA. La repercussió sobre la capçalera del torrent de Tirafaves en els aspectes morfològics, edàfics, hidrològics en afegir 5 metres de roca i terra alterant el drenatge i la capilaritat hídrica que pot repercutir en els usos agrícoles per dessecació i alteració radical de les qualitats agronòmiques.

5.- Tampoc s’ha mostrat la cura necessària i la previsió d’impactes i molèsties a les poblacions humanes en desconèixer correctament el veïnatge afectat, a més de les cases esmentades a l’EIA : El Clos i El Pla, hi ha també Massegur, El Tarradell i Can Pascol, en qualitat d’habitatges permanents i Les Vernedes i El Bosquet de segona residència actualment. Tots ells han de ser considerats com a directament perjudicats per l’abocament, essent mereixedors d’eventuals mesures correctores i compensatòries que enlloc es veuen proposades.

6.- El fet de que el racó de la capçalera del torrent del Tirafaves es trobi en un indret relativament discret no hauria de provocar que sigui susceptible d’una alteració morfològica i d’impacte ambiental tan greu. Es tracta d’una raconada prou ben conservada de la Vall d’en Bas i per això mereix ser preservada íntegrament en els seus valors actuals, evitant l’agressió i la pertorbació que un criteri acurat de l’obra pública ha de descartar totalment. Intentar d’amagar la porqueria, la ineficiència i la ineficàcia no evitarà que sigui denunciada i combatuda.

7.- Exigim que siguin estudiades, considerades, ateses i posades en pràctica les al•legacions d’aquest escrit conjuntament amb les consideracions i conseqüències que se’n deriven. Malgrat no disposar dels mitjans o coneixements que permetin tenir tota la informació sobre les repercussions d’una proposta de malbaratament de recursos públics, matèries primeres, patrimoni paisatgístic i natural que l’administració de la Generalitat de Catalunya no ha de permetre i corregir.


La Pinya, La Vall d’en Bas a 15 de febrer de 2010