4 de set. 2012

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. Instància...


Rafael Carbonell Font, de professió biòleg, amb DNI 46662823 i amb domicili a Can Grau de Beuda, 17850 Girona,

EXPOSO:

Que he tingut coneixement per part de l’Ajuntament de Beuda de la demanda a l’Agència Catalana de l’Aigua de l’ampliació del cabal a extreure de la riera de Rajolins a 36.000 m3/any.

Que des del 2004 estic fent un seguiment de la fauna de la riera de Rajolins i la finca de Can Grau, la qual cosa m’ha permès de detectar algunes espècies vulnerables i en perill.

Que la riera presenta un cabal irregular i en èpoques de sequera podria ser insuficient tenint present el que es vol extreure, posant en perill el conjunt de la fauna associada i el cabal ecològic.


Per aquest motiu,

DEMANO:

Que s’admeti aquest document i els annexos a fi que puguin ser valorats en el procés d’avaluació de l’esmentada demanda de l’Ajuntament de Beuda.

Beuda, 8 d’agost de 2012


AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA