11 de set. 2008

Deixalles i polítics


Una vegada més hem de deixar constància del procediment administratiu tan impropi que situa els terminis d’exposició pública en època de vacances; això dificulta la transparència i la participació que son requisits indispensables que han de ser exigibles en aquestes gestions com expressament declara la normativa i les directives aplicables.
Tan siguin governs de dretes com d'esquerres entenen l'exercici de la política com l'administració dels seus particulars negocis i obliden el respecte per la democràcia i en fan una qüestió formal fins a perdre el sentit d'allò que fan.Tot i aquests entrebancs al·leguem aspectes generals i concrets en relació al programa de gestió dels residus municipals que considerem han de ser revisats i modificats.

El programa no avalua ni corregeix els acompliments d’objectius aprovats anteriorment, no planteja de manera fiable i coherent la realització dels mínims
establerts per l’Agència Catalana de Residus ni els que preveuen les directives europees ja aprovades i les que s’anuncia que en un futur immediat han de ser d’obligat compliment.

La proposta es centra fonamentalment en importants inversions en equipaments i instal·lacions, substancialment continuadores de la gestió anterior i que no replanteja en profunditat quan s’han demostrat limitacions i problemes importants que han de ser abordats. Els canvis que calen afecten tots els agents implicats al sistema productiu i han de comptar amb la seva participació i implicació.

segueix el document en aquest enllaç.