15 de maig 2011

Darrers canvis proposats als estatuts...

Article 10
  1. L’assemblea general es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any, dins dels primers sis mesos de l’any.
  2. ...Article 11  ...
  1.  ...
  2.  .La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment a l’adreça electrònica dels socis que consti al directori actualitzat que ha de tenir l’associació i també amb una nota informativa a través dels mitjans de comunicació locals........
  3. podeu trobar una còpia sencera a l'enllaç: proposta Estatuts ANEGx